• Sürekli Gelişim: Kalite, Fabrika Üretim Kontrolü, Çevre, Enerji, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerimizin şartlarına uymak, etkinliğini ve performansını sürekli iyileştirmek.
  • Yasal ve Diğer Şartlara Uyum: Yürürlükteki çevre, enerji kullanımı, tüketimi, verimliliği, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal uygunluk yükümlülüklerimizi yerine getirmek, sektörel yükümlülükler dâhil olmak üzere diğer şartlara ve ürün standartlarına uymak, yasal şartların iyileştirilmesine ve geliştirilmesine yönelik çalışmalara katkıda bulunmak.
  • Müşteri Memnuniyeti: Bütün faaliyetlerimizde müşteri memnuniyetini esas almak ve bu doğrultuda müşterilerin ihtiyaçlarını ve beklentilerini belirlemek, daha fazlasını vermek amacıyla çalışmak.
  • Riskler ve Kazalar: Kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm riskleri belirlemek, incelemek, azaltmak ve kazaları önlemek için gerekli faaliyetleri gerçekleştirmek. Çalışanlarımızın yaptıkları işlerden dolayı yaralanmalarını ve sağlıklarının bozulmasını engellemek.
  • Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Etkinliklerinin Kontrolü: Çalışmalarımız sonucu oluşabilecek toz, gaz emisyonu, atık ve gürültü düzeyini sistemli olarak azaltmak, bunun sürekliliğini sağlamak.
  • Doğal Kaynak Kullanımında Çevreye Saygı: Gereksiz doğal kaynak kullanımını önlemek, atığı kaynağında azaltmak, atığın geri dönüşümünü ve geri kazanımını artırmak için çalışmalar yapmak. Atıklar için uygun bertaraf etme tekniklerini kullanarak kirliliğin önlenmesini ve çevrenin korunmasını sağlamak. Ocak işletmesi sonrası rehabilitasyon çalışmaları yapmak.
  • Eğitim ve Bilinçlendirme: Kalite, Fabrika Üretim Kontrolü, Çevre, Enerji, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerimiz için gerekli olan tüm eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarını kültürümüzün sürekli bir parçası olacak şekilde devam ettirmek.
  • Çalışanlarımızın, yüklenicilerimizin, tedarikçilerimizin ve toplumun çevre duyarlılığının artırılmasına yönelik faaliyetleri desteklemek.
  • Teknolojinin Takibi: Yeni teknolojileri ve teknolojik gelişmeleri sürekli takip etmek. Enerji performansının iyileştirilmesine yönelik tasarımlar gerçekleştirmek, gereken kaynakları temin etmek.
  • Herkesin Katılımı: Kalite, Fabrika Üretim Kontrolü, Çevre, Enerji, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerimizi, tüm çalışanlarımızın, yüklenicilerimizin, tedarikçilerimizin etkin katılımı ve sorumluluk paylaşımı sayesinde iş yapma ilkelerimizin bir parçası haline getirmek. 3. taraflarla, hissedarlarımızla, çalışanlarımızla, müşterilerimizle ve diğer paydaşlarla kalite, fabrika üretim kontrolü, çevre, enerji, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda açık olarak iletişimde bulunmak. Yetkili makamlarla, ilgili yerel idari makamlarla, şahıslarla, cemiyetlerle, kamu kurum ve kuruluşlarıyla şirketin faaliyetleri ile ilgili konularda işbirliğinde bulunmak.
  • Tedarikçilerle Uyum: Mevcut süreçlerimizde ve yeni yatırımlarımızda; önemli çevresel etkileri en az olan ve enerji performansımızın iyileştirilmesine yönelik beklentilerimizi karşılayan müteahhitleri ve tedarikçileri seçmek, uygulamalarında Kalite, Fabrika Üretim Kontrolü, Çevre, Enerji, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerimize uyumlarını sağlamak, yönetim sistemlerimize uygun malzeme ve hizmet tedarik etmeleri için işbirliği içerisinde çalışmak.